Passend onderwijs

Passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. Kindcentrum KlimOp valt onder
het samenwerkingsverband 'De Westfriese Knoop'.
 
In het kort:
  • Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden
  • Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben
  • Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt
  • Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen
De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.
 

Ondersteuning van leerlingen

Als de school een ondersteuningsvraag heeft van een leerling, die meer vraagt dan de basisondersteuning, dan zal de school het ondersteuningsteam inschakelen. De trajectbegeleider kan zo nodig ook betrokken worden. De trajectbegeleiders zijn in dienst van het samenwerkingsverband. Zij ondersteunen school en ouders/verzorgers bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor passende ondersteuning. De trajectbegeleider coördineert ook een eventuele plaatsing naar het speciaal (basis)onderwijs.

De ouders/verzorgers van een leerling zijn gelijkwaardige partners bij het maken van keuzes in het onderwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden dan ook bij elke stap in het proces betrokken. Dit geldt ook voor de schoolkeuze. De ouders/verzorgers zijn immers ervaringsdeskundigen. Zij zijn daarom vaste partner in het ondersteuningsteam. Door al vroeg met de ouders/verzorgers samen te werken ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang van hun kind wordt aan ouders/verzorgers gevraagd om alle relevante informatie te delen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie van medisch- of gedragsspecialisten.

Een samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel kunt u hier lezen.

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.