Visie

Op KlimOp hebben we aandacht voor elkaar en wordt iedereen gehoord en gezien. Natuurlijk staan lezen, taal en rekenen centraal. Maar bij ons leren kinderen ook vriendschap sluiten, voor zichzelf en anderen op te komen en samen te werken. Daarbij zijn we ook een gezonde school. Met aandacht voor bewegen en gezonde voeding.

Visie

Op KlimOp hebben we aandacht voor elkaar en wordt iedereen gehoord en gezien. Natuurlijk staan lezen, taal en rekenen centraal. Maar bij ons leren kinderen ook vriendschap sluiten, voor zichzelf en anderen op te komen en samen te werken. Daarbij zijn we ook een gezonde school. Met aandacht voor bewegen en gezonde voeding.

Ontdek en groei, welke stap zet jij vandaag?

KlimOp is een kindcentrum waar iedereen tot zijn recht komt. Wij werken samen met instellingen aan een samenhangend aanbod voor 0 tot en met 14 jarigen. Met doorlopende leerlijnen vergroten wij de ontwikkelingskansen van onze leerlingen. Zodat onze leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers met een positief zelfbeeld. En in staat zijn om hun eigen toekomst te creëren.

Alle kinderen kunnen leren. Dit betekent dat wij hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. Het team heeft een actieve en uitnodigende houding naar leerlingen en ouders. Wij volgen de leerlingen goed, begeleiden hen in hun ontwikkeling en stimuleren hun zelfstandigheid. Door de resultaten op schoolse vaardigheden én op sociaal emotioneel gebied goed te volgen, zijn wij in staat om de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen vast te stellen en daar ons aanbod op af te stemmen. Bijvoorbeeld via aangepaste leerstof of via werkvormen waarbij leerlingen door samenwerking van elkaar leren.

Het beheersen van de schoolse vakken en een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs is een doel, maar we willen met ons onderwijs meer. We vinden het belangrijk dat er een goed evenwicht is tussen leervakken, creatieve vakken en sociale vorming. Wij leren onze leerlingen normen en waarden. Na het verlaten van KlimOp staan leerlingen stevig in het leven en kunnen goed met anderen omgaan. Natuurlijk kan de school dat niet alleen. Wij doen dat graag samen met u.

Wereldburger

Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit de wijk. Ongeacht achtergrond, afkomst, levensovertuiging of religie leren en spelen we met elkaar. Binnen de veilige schoolomgeving ontwikkelen kinderen de vaardigheden die nodig zijn om volwaardig mee te doen in de moderne mondiale samenleving. 

Gezonde school

Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Daarom stimuleren wij gezond gedrag op onze school. Voeding is daarin essentieel. Kinderen krijgen op onze school uitsluitend gezonde tussendoortjes mee. Er is veel aandacht voor bewegen: tijdens de gymlessen, bij het buitenspelen op ons groene schoolplein en door deelname aan naschoolse sportactiviteiten te stimuleren. 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.