Samen van Start

Samen van Start

Kijk ook op: http://www.samenvanstart.nl

Samen van Start

IKC KlimOp heeft vanuit het onderwijsachterstandenbeleid subsidie gekregen om de kansengelijkheid aan de voorkant van de school te vergroten.
Door te investeren in het jonge kind en in een educatieve partnerrelatie met ouders wordt die kansengelijkheid vergroot. Voor -en vroegschoolse opvang nu echt bij elkaar!

Hoe ziet dat eruit:
Op de school is een peuter-kleuterdomein, waarbij peuters vanaf 2 jaar, die vallen in de doelgroep, worden toegevoegd aan de kleutergroepen. De groepen hebben hun eigen ruimte, maar daarnaast vindt in deze ruimtes een gemengd aanbod plaats. Er is een multidisciplinair team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en een ouderbegeleider. Dit team heeft alle kinderen in het domein in beeld en kan op maat activiteiten aanbieden in bewust gekozen subgroepen. Daarbij aansluitend op het niveau van ieder kind en de doelen voor ieder kind.
We werken vanuit één visie op leren en ontwikkelen en laten ons hierin ondersteunen door kennis en expertise van buiten.

De ouderbegeleider is gericht op het versterken van de relatie met ouders en heeft in beeld wat ieder gezin nodig heeft om het kind te ondersteunen in de ontwikkeling. Zij loopt mee met het gezin vanaf 2 jaar tot aan groep drie. Ze loopt ook mee in de groepen, kent de kinderen en kan vanuit die positie zowel ouders als medewerkers coachen in hun aanpak. De ouderbegeleider is, samen met GGD en buurtmoeders, actief op zoek naar kinderen/gezinnen waar deze voor -en vroegschoolse voorziening van belang kan zijn.
De peuters komen in principe vier keer vier uur, van 8.20 tot 12.20 uur.
Pedagogisch medewerkers zijn vier dagen per week 6 uur aanwezig, zodat zij na vertrek van de peuters nog kunnen ondersteunen bij de kleuters, zodat de samenwerking en doorgaande lijn maximaal benut kan worden. De kwaliteitscoördinator is de schakel naar de rest van de schoolcarrière en speelt een coördinerende rol bij de overgang naar groep 3.
 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.