Medezeggenschap en Ouderraad

MR en OR

Medezeggenschapsraad

De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) een overlegpartner is van de directie. Via deze wet wordt de inspraak van ouders op het schoolbeleid formeel geregeld. De MR van KlimOp bestaat uit 2 ouders (de oudergeleding) en 2 leerkrachten (de personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR, maar is overlegpartner.
 
De MR-vergaderingen bieden ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie, ervaringen en argumenten uit te wisselen. Er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen zoals onderwijs en financieel beleid. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Deze zaken zijn formeel vastgelegd in de WMO. Tevens kunnen MR-leden het initiatief nemen om een onderwerp in te brengen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u kunt deze als toehoorder bijwonen.

Ouderraad

Op KlimOp is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR). De ouderraad beheert de ouderbijdragen en financiert hiermee allerlei leuke activiteiten. De OR helpt  bij de organisatie van feestelijkheden, zoals Sint Maarten, het paasontbijt, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast zorgen zij bijvoorbeeld voor de versiering en aankleding van de school. 

KlimOp is erg blij met deze hulp, want vele handen maken licht werk en er valt behoorlijk wat te regelen en te doen om al die leuke activiteiten mogelijk te maken. De mooie activiteiten die de ouderraad voor de kinderen op school regelt, worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Kind aan het woord

Samen met mijn juf bedenk ik waar ik aan wil werken.